ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σύμφωνα με τη Συστατική Πράξη Ιδρύσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΠΛΉΡΩΜΑ 94» συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία και καλόπιστα αποδεκτά από τους εταίρους της, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1- Οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν την από σήμερα ίδρυση εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σκοπού, η λειτουργία και δραστηριοποίηση της οποίας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα και από τους εν συνεχεία ειδικά καταρτισθέντες όρους και επί μέρους συμφωνίες, που θεωρούνται από όλους τους συμβαλλόμενους ουσιώδεις.
2- ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρίας συμφωνείται να είναι «ΠΛΗΡΩΜΑ 94», δύναται δε να φέρει τον διακριτικό τίτλο στην αγγλική γλώσσα «GROUP 94». Η σφραγίδα της εταιρίας θα αναφέρει, με λογότυπο, τις λέξεις «Πλήρωμα 94» και «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία» καθώς και τον αριθμό 94 με ειδική γραμματοσειρά ή εικαστική απεικόνιση.
3-ΕΔΡΑ: Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Πατρών και ειδικότερα το επί της οδού Ρήγα Φεραίου 104 γραφείο τρίτου ορόφου. Η εταιρία θα μπορεί να μεταφέρει την έδρα της ή να δημιουργεί παραρτήματά της εντός της πόλεως των Πατρών ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.
4- ΣΚΟΠΟΙ: Οι σκοποί της εταιρίας είναι αποκλειστικά φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί και βασίζονται στην από κοινού συνεργασία τόσο με φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συλλόγους, σωματεία, οργανισμούς, ενώσεις, συνδέσμους, εταιρίες αστικές ή εμπορικές, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, άλλα νομικά πρόσωπα όσο και με μεμονωμένα άτομα κατά περίπτωση, δεν μπορούν όμως ποτέ να γίνουν, έστω και έμμεσα, κερδοσκοπικοί.

το πλήρες καταστατικό